Säännöt

1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä

 

ammattiosasto, nimi on Tehyn Meri-Lapin kunta-alan ammattiosasto ry

 

Yhdistyksen kotipaikka on Kemi, Keminmaa, Tervola ja LPSHP.

 

ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Tervolan kunta ja LPSHP kuntayhtymä.

 

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

 

2 §

OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

 

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa

 

-                     työmarkkinoiden käytettävissä olevat terveydenhuollon ja/tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet henkilöt sekä

 

-                     terveyden- ja sosiaalihuollon alueella toimivat em. tutkinnon suorittaneet itsenäiset ammatinhar­joittajat

 

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen ja liiton sääntöjen sekä liiton toimielinten päätösten mukai­sesti ammatillisena etujärjestönä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

 

-                     toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi

 

-                     toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asiois­sa

 

-                     neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia pal­velussuhteen ehdoista

 

-                     kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuol-­

totyötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatil­lista täy­dennyskoulu­tusta

 

-                     järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuk­sia sekä harrastustoimintaa

 

-                     voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omai­suutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee ammattiosaston tarkoitusperiä

 

-                     voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen asianomaisella luvalla rahanke­räyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa sairaalakioskikauppaa ja kahvila- tai ravintolaliikettä, kutakin liikemuotoa kuitenkin vain yhdessä toimi­paikassa.

 

3 §

ALAJAOSTO

 

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden säännöt ammattiosaston hallitus hy­väk­syy.

 

4 §

KIELI

 

Ammattiosaston kieli on suomi.

 

Ammattiosaston rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suo­mi.

 

5 §

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö sekä terveyden- tai sosiaalihuollon tutkinnon suorittanut työtön henkilö.

 

Opiskelun, ulkomaillaolon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammat­tiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava am­mat­tiosas­ton hallitukselle.

 

 

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä ole­vaan am­mattiosastoon.

 

6 §

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

 

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymi­sestä. Jos ammattiosaston hallitus hy­väksyy henkilön jä­se­neksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jä­senyyttä on haettu. Am­mat­tiosasto on velvolli­nen pitä­mään jä­senis­tään lue­tte­loa. Ammattiosas­ton tulee huo­lehtia sii­tä, että jäsenten ni­met ja hen­kilö-, oso­ite- ja työ­paik­ka­tiedot saa­daan lii­ton yl­läpi­tä­mään jä­sen­rekis­te­riin. Am­mat­tiosas­ton on ilmoitet­tava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jä­senten nimen- ja osoitteen- ym. muutokset liittoon.

 

7 §

AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa siinä samoin hän vapautuu velvollisuuk­sistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut.

Jäsenen voi erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta. Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa, jos jäsen:

 

1                    on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut

 

2                    on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulko­puolella huomattavasti vahingoittanut ammattiosas­toa

 

3                    ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

 

4                    toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.

 

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus. Mi­käli erottaminen on tapahtunut joidenkin muiden syiden kuin laiminlyötyjen liittomaksujen johdosta, erote­tulla jäsenel­lä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saa­tuaan ammattiosaston hallitukselle jätettävällä kirjalli­sella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan ammat­tiosaston kokoukseen.

 

 

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa am­mattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän osastoon liittyessään on sitoutunut, lukuunotta­matta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

 

8 §

AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

 

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus am­mattiosastolle 7 §:n 1 momentin mukaisesti.

 

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta-alueeseen, hänen on ilmoittaudutta­va jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän ku­luessa siitä, kun hän aloitti työnsä. Siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenäolo­ajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt.

 

9 §

JÄSENMAKSUT

 

Jäsenen on suoritettava ammattiosastolle liittomaksua siten kuin liiton liittovaltuuston syyskokous määrää.

 

10 §

AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

 

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammat­tiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeen­panovaltaa.

 

11 §

KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

 

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimää­räisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tar­peelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. 

 

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsi­teltä­vänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmis­töllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosas­ton hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan  suh­teellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useam­pia kuin valit­tavia.

 

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertaus­luvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Mikäli on muodostettu vaalirengas, renkaan ehdokkaat asetetaan em. vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen siten, että suu­rimman vertausluvun saanut saa uudeksi vertausluvukseen vaalirenkaan koko äänimäärän, toisena oleva puolet, kolman­tena oleva 1/3 jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkai­den vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

 

Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee ar­pa.

 

Asiaäänestyksessä äänten men­nessä tasan, voittaa se mieli­pide, jota puheenjohtaja il­moittaa kannattavansa. Kaikissa vaa­leissa ja äänes­tyk­sissä on jä­senillä vain yksi ääni.

 

Ammattiosaston varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti le­viävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi ko­kouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaik­kojen ilmoitustauluilla.

 

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kut­sua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kokouskutsu lai­te­taan työpaikkojen ilmoitustaululle.

 

 

12 §

VARSINAISET KOKOUKSET

 

Varsinaiset kokoukset

 

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa

 

1                    arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettu­jen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan ta­loudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä pääte­tään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa ai­hetta

 

2                    käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esite­tään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilin­päätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntä­misestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulu­kuussa

 

 

1                    vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

 

2                    valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston halli­tuksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosas­ton puheenjohtajaksi

 

3                    valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston halli­tuksen muut varsinai­set ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet noudat­taen 11 §:ssä määrättyä suh­teel­lista vaa­litapaa ja

 

4                    valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintar­kastajaa ja näille varamiehet

 

 

13

AMMATTIOSASTON HALLITUS

 

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta varsinaista sekä 7 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudes­taan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimi­henkilöt. Ammattiosaston hallitus kokoontuu pu­heenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta­jan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erik­seen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen tehtävänä on

 

1                    johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammat­tiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja am­mattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti

 

2                    kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä val­mistella niissä esille tulevat asiat

 

3                    toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätök­set

 

4                    hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten val­mistamisesta

 

5                    laatia vuosittain kertomus toiminnastaan

 

6                    toimittaa pyydettäessä liitolle toiminta- ja ta­louskertomuksensa edelliseltä vuodelta välittömäs­ti ammattiosaston varsinaisen kevätkokouksen jäl­keen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun men­nessä

 

7                    vahvistaa alajaostojen säännöt ja rajat sekä ohja­ta ja valvoa alajaostojen toimintaa

 

8                    hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta

 

9                    pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huo­lehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoit­taa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen ym. muutokset

 

10                 varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston kokouksissa

 

11                 edustaa ammattiosastoa ulospäin, kantaa sekä vas­tata ammattiosaston nimissä

 

12                 toimia 2 §:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tar­koitusperien toteuttamiseksi.

 

 

14 §

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

 

Esityksistä virka- ja työehtosopimus­ten pa­rantamiseksi pää­tetään jossakin 11 §:n tar­koittamassa kokoukses­sa. Am­mat­tiosaston esi­tykset saatetaan liiton hal­lituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää.

 

15 §

AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

 

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjoh­taja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan tai ulkopuoleltaan valitseman toimihenkilön kanssa.

 

16 §

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

 

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille/tilintarkastajille jät­töä varten viimeistään kuukausi ennen ammattiosaston kevätkokousta.

 

17 §

VAALIKELPOISUUS

 

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammat­tiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lo­pussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuo­delta.

 

Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.

 

 

18 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokous­kutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestä­nyt vähintään 2/3 annetuista äänistä. Nämä säännöt ja nii­hin tehtävät muu­tokset on esitettävä liiton liitto­val­tuus­ton kokoukselle hyväksyttäväksi.

 

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkami­sesta voidaan päättää vain varsinaisessa kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 5/6 kokouksessa äänes­tyksessä annetuista äänistä.